Kişisel veri nedir?

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Kişisel veri türleri nelerdir?

Kişisel veriler, normal kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler olarak ikiye ayrılır.

Özel nitelikli kişisel veriler hangileridir?

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Kişisel verilerin işlenmesi ne demektir?

Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi tanımlar.

Kişisel veri sorumluluğu ne zaman biter?

Kişisel veriler elde edildiği an itibariyle, hiçbir iz kalmaya dek silindiği ana kadar sorumluluk devam etmektedir.

VERBİS'e kayıt istisnası kapsamındayım, sorumluluğum bulunuyor mu?

Kanun metni açıkça VERBİS’e kayıt yükümlülüğünün istisnasından bahsetmektedir. Ancak kişisel verilerin işlenmesi faaliyetinin mevzuata uygun olmasından her işletme sahibi sorumludur. Yapılacak ufak bir ihlalin kurum denetçileri eliyle ağır bir şekilde cezalandırılacağı çok yüksek ihtimaldir.

KVKK uyum süreci için nasıl bir hizmet gerekir?

Kişisel veriler teknolojinin gelişmesi ve otomasyon sistemlerinin yaygınlaşması ile uzun süredir işlenmektedir. 2016 yılında çıkan kanun ile 2010 yılındaki değişiklikle Anayasa’nın 20. maddesine eklenen kişisel verilerin korunması hükümleri uygulama alanı bulmuştur. Bu süreçte çokça adli işlem yapılmış ve ceza verilmiştir. 2016 yılından itibaren de idari para cezaları Kişisel Verilerin Korunması Kurumu tarafından kesilmeye başlanmıştır. İhlal büyük olunca, adli ve idari kurumlar da o derece ihtimam ile aykırılıklara yaklaşmaktadır. Bu kanun, işletmenin sıradan bir faaliyeti ile basit zannedilen ve elde edilmiş kişisel veri sahibinin şikayeti ile iflasa sürükleyebilir. Bu sebeple azami nispette dikkat edilmelidir.

 

Firmamız nezdinde verdiğimiz KVKK uyum hizmeti tam da bu amaca hizmet etmektedir. Kolay gibi görünen yoğun evrak işleri halledilirken, bir yandan da derhal teknik ve idari tedbirler işletmeniz bünyesinde hayata geçirtilmektedir. Hem işletmenizin hem de kişisel verisi işlenen ilgili kişinin haklarını koruyan hizmetimiz ile kötü niyetli şikayetlerin de önüne geçilmiş olacaktır. Bir yıllık sözleşme süreci içerisinde vereceğimiz iki eğitim ile farkındalığınız hep zinde tutulacaktır. Sunacağımız raporlar ile sizin için sarf ettiğimiz emeği görecek, oluşturacağımız farazi denetimler ile rehavete kapılmanıza engel olacağız.

Veri sorumlusu kimdir?

Veri sorumlusu şahıs işletmelerinde işletme sahibi, şirketlerde şirket tüzel kişiliğidir. Şahıs işletmelerinde tüm idari ve cezai sorumluluk işletme sahibinde olmasına karşın, şirketlerde idari sorumluluk şirket tüzel kişiliğinde, cezai sorumluluk ise şirket yetkililerindedir.

Veri işleyen kimdir?

Veri sorumlusu tarafından görevlendirilen ve kişisel verilerin mevzuata uygun şekilde işlenmesine yardımcı olan gerçek veya tüzel kişidir.

Veri işleyenin yapacağı hatadan kim sorumludur?

Mevzuata göre sorumluluk daima veri sorumlusundadır. Veri işleyenin kusuru bulunması halinde kusuru oranında tazminat ve ceza sorumluluğu olabilir. Ancak idari cezalardan daima veri sorumlusu sorumludur.

Kişisel veri envanteri nedir?

Elde edilen kişisel verilerin, iz bırakmadan silineceği sürece kadar olan tüm aşamaların kullanma kılavuzudur. İşletmenin ilerleyişine göre yenilikler meydana gelmesi halinde envanterin güncellenmesi gerekmektedir.

VERBİS nedir?

Veri sorumlusu olan kişisel veri işleyicilerinin kaydının yapıldığı ve hazırlanan kişisel veri envanterinin özetinin işlendiği bir sicildir. Envanterde yapılan değişikliklerin derhal VERBİS’e işlenmesi gerekmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kurumu nasıl işler?

Kurum Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca, adeta vergi müfettişi gibi hareket eder. Aykırılıkları gözden kaçırmadan, detaylıca inceler. Aykırılıklara bağlanan idari para cezaları kurum tarafından yüksek çoğunlukla asgari oranın üzerinde kesilmiştir.

Sicile kayıt sürekli erteleniyor, yine de sorumlu muyum?

VERBİS’e kayıt ile mevzuata uygun şekilde veri işlemek farklı iki kavramı oluşturmaktadır. Kanunun yürürlüğe girdiği 2016 yılından beri mevzuata uygun şekilde veri işleme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu sebeple kişisel verisi ihlal edilen kişi tarafından şikayet edilmek suretiyle idari para cezasına tabi olabilir, hapis cezası alabilirsiniz.

Bize Danışın!
Bize Danışın!